Q kódok - QRA...QUZ sorozat

rádiótávíró komunikációban használt rövidítések - mindegyik szolgálat, beleértve az amatőr szolgálatot is
Q kód kérdés válasz vagy értesítés
QRA What is the name of your vessel (or station)? The name of my vessel (or station) is ...
Mi a hajója (állomása) neve? A hajóm (vagy állomásom) neve ...
QRB How far approximately are you from my station? The approximate distance between our stations is ... nautical miles (or km).
Körülbelül milyen messze van Ön az állomásomtól? Az állomásaink közötti hozzávetőleges távolság ... tengeri mérföld (vagy km).
QRC By what private enterprise (or state administration) are the accounts for charges for your station settled? The accounts for charges of my station are settled by the private enterprise ... (or state administration).
Melyik magánvállalkozás (vagy államigazgatás) rendezi az állomása költségeit? Állomásom költségeit a ... magánvállalkozás (vagy az államigazgatás) rendezi.
QRD Where are you bound for and where are you from? I am bound for ... from ...
Merre tart és hova valósi? ... tartok és ... valósi vagyok.
QRE What is your estimated time of arrival at ... (or over ...) (place)? My estimated time of arrival at ... (or over ...) (place) is ... hours.
Mi a várható érkezési ideje ... (hely) ... óra? Várható érkezési ideje ... (hely) ... óra.
QRF Are you returning to ... (place)? I am returning to ... (place).
or
Return to ... (place).
Visszatér ... (helyre)? Visszatérek ... (helyre).
vagy
Térjen vissza ... (helyre).
QRG Will you tell me my exact frequency (or that of ...)? Your exact frequency (or that of ...) is ... kHz (or MHz).
Megmondja nekem a pontos frekvenciámat? Pontos frekvenciája ... kHz (vagy MHz).
QRH Does my frequency vary? Your frequency varies.
Változik a frekvenciám? A frekvenciája változik (nem stabil).
QRI How is the tone of my transmission? The tone of your transmission is ...
1. good
2. variable
3. bad.
Milyen az adásom hangszíne? Az adásának a hangszíne:
1. jó
2. változó
3. rossz.

RST vételjellemzőből a T(one) 1...9.

QRJ How many radiotelephone calls have you to book? I have ... radiotelephone calls to book.
Mennyi rádiótávbeszélő összeköttetést jegyzett elő? ... rádiótávbeszélő összeköttetést jegyeztem elő.
QRK What is the intelligibility of my signals (or those of ...)? The intelligibility of your signals (or those of ...) is ...
1. bad
2. poor
3. fair
4. good
5. excellent.
Milyen a jeleim érthetősége? Jeleinek érthetősége:
1. rossz
2. gyenge
3. érthető
4. jó
5. kiváló.

RST vételjellemzőből a R(eadability) 1...5.

QRL Are you busy? I am busy (or I am busy with ...). Please do not interfere.
Elfoglalt? Elfoglalt vagyok, kérem ne zavarjon.
QRM Are you being interfered with? [AP13]
or
Is my transmission being interfered with? [AP14]
I am being interfered with [AP13]
or
Your transmission is being interfered with ... [AP14]
(1. nil
2. slightly
3. moderately
4. severely
5. extremely).
Zavarják az adását (más állomások)? Az adását zavarják (más állomások).
(1. nem
2. enyhén
3. mérsékelten
4. erősen
5. teljesen).
QRN Are you troubled by static? I am troubled by static
(1. nil
2. slightly
3. moderately
4. severely
5. extremely).
Statikus helyi zavar van? Statikus eredetű helyi zavar van.
(1. nem
2. enyhén
3. mérsékelten
4. erősen
5. teljesen).
QRO Shall I increase transmitter power? Increase transmitter power.
Növeljem az adóteljesítményt? Növelje az adóteljesítményt.
QRP Shall I decrease transmitter power? Decrease transmitter power.
Csökkentsem az adóteljesítményt? Növelje az adóteljesítményt.
QRQ Shall I send faster? Send faster (... words per minute).
Gyorsabban adjak? Adjon gyorsabban (... wpm-el),
QRR Are you ready for automatic operation? I am ready for automatic operation. Send at ... words per minute.
Készen áll automatikus üzemre? Készen állok automatikus üzemre. Adjon ... wpm-el.
QRS Shall I send more slowly? Send more slowly (... words per minute).
Jóval lassabban adjak? Jóval lassabban adjon (... wpm-el).
QRT Shall I stop sending? Stop sending.
Álljak le az adással? Leállok az adással.
QRU Have you anything for me? I have nothing for you.
Van közleménye számomra? Nincs közleményem az Ön részére.
QRV Are you ready? I am ready.
Vételkész? Vételkész vagyok.
QRW Shall I inform ... that you are calling him on ... kHz (or MHz)? Please inform ... that I am calling him on ... kHz (or MHz).
Értesítsem ... -t, hogy Ön hívja őt ... kHz-en (vagy MHz-en)? Kérem értesítse ...-t, hogy hívom őt ... kHz-en (vagy MHz-en).
QRX When will you call me again? I will call you again at ... hours (on ... kHz (or MHz)).
Mikor hív újra? Újra hívom ... órakor (... kHz-en (vagy MHz-en)).
QRY What is my turn? (Relates to communication). Your turn is Number ... (or according to any other indication). (Relates to communication).
Én jövök? (a kommunikációval kapcsolatban) Ön az ...-ik (szám) a sorban.
QRZ Who is calling me? You are being called by ... (on ... kHz (or MHz)).
Ki hív engem? ... önt hívja ... (kHz-en (vagy MHz-en)).
QSA What is the strength of my signals (or those of ...)? The strength of your signals (or those of ...) is
1. scarcely perceptible
2. weak
3. fairly good
4. good
5. very good.
Mekkora a jelerősségem? Jelerőssége:
1. alig észlelhető
2. gyenge
3. elég jó
4. jó
5. nagyon jó.
QSB Are my signals fading? Your signals are fading.
Ingadozik a jelem térőssége? Jelének térerőssége ingadozik (fading).
QSC Are you a cargo vessel? [AP13]
or
Are you a low traffic ship? [AP14]
I am a cargo vessel. [AP13]
or
I am a low traffic ship. [AP14]
Ön teherhajó?
vagy
Ön kisforgalmú hajó?
Teherhajó vagyok.
vagy
Kisforgalmú hajó vagyok.
QSD Is my keying defective? [AP13]
or
Are my signals mutilated? [AP14]
Your keying is defective. [AP13]
or
Your signals are mutilated. [AP14]
Hibás a billenytűzésem?
vagy
Hibásak a jeleim?
Billentyűzése hibás.
vagy
Jelei hibásak.
QSE What is the estimated drift of the survival craft? The estimated drift of the survival craft is ... (figures and units).
Mennyi a túlélési jármű becsült sodródása? A túlélési jármű becsült sodródása ... (szám és mértékegység).
QSF Have you effected rescue? I have effected rescue and am proceeding to ... base (with ... persons injured requiring ambulance).
Végrehajtotta a mentést? Végrehajtottam a mentést és folytatom az utat ... bázisra (... mentőkocsit igénylő sérült személlyel)
QSG Shall I send ... telegrams at a time? Send ... telegrams at a time.
Küldjek egyszerre ... táviratot? Küldjön ... táviratot egyszerre.
QSH Are you able to home on your direction-finding equipment? I am able to home on my D/F equipment (on station ...).
Képes hazajutni az iránymérője segítségével? Képes vagyok hazajutni iránymérőm segítségével (... állomásra).
QSI - I have been unable to break in on your transmission.
or
Will you inform ... (call sign) that I have been unable to break in on his transmission (on ... kHz (or MHz)).
- Állomásom nem alkalmas közbelépéses üzemre.
vagy
Értesítené ... (hívójel), hogy állomásom nem alkalmas közbelépéses üzemre (... kHz-en (vagy MHz-en)).
QSJ What is the charge to be collected to ... including your internal charge? The charge to be collected to ... including my internal charge is ... francs.
Mennyi díjat kell beszedni ... beleértve a belső díjat is? A beszedendő díj, beleértve a belső díjat is ... frank.
QSK Can you hear me between your signals and if so can I break in on your transmission? I can hear you between my signals; break in on my transmission.
Állomása alkalmas közbelépéses üzemre? Állomásom alkalmas közbelépéses üzemre.
QSL Can you acknowledge receipt? I am acknowledging receipt.
Nyugtázza a vételt? Nyugtázom a vételt.
QSM Shall I repeat the last telegram which I sent you (or some previous telegram)? Repeat the last telegram which you sent me (or telegram(s) number(s) ...).
Ismételjem meg az utolsó táviratot, amelyet önnek küldtem (vagy valamelyik korábbi táviratot)? Ismételje meg az utolsó nekem küldött táviratot (vagy ... táviratot(okat).
QSN Did you hear me (or ... (call sign)) on ... kHz (or MHz)? I did hear you (or ... (call sign)) on ... kHz (or MHz).
Hallott (vagy ... (hívójel)) a ... kHz (vagy MHz) frekvencián? Hallottam (vagy ... (hívójel)) a ... kHz (vagy MHz) frekvencián.
QSO Can you communicate with ... direct (or by relay)? I can communicate with ... direct (or by relay through ...).
Képes ... összeköttetést létesíteni közvetlenül (vagy relézve)? Tudok összeköttetést létesíteni ... közvetlenül (vagy relézve).
QSP Will you relay to ... free of charge? I will relay to ... free of charge.
Van közvetítendő üzenete? Közvetítendő üzenetem van.
QSQ Have you a doctor on board (or is ... (name of person) on board)? I have a doctor on board (or ... (name of person) is on board).
Van-e orvos (vagy ...) a fedélzeten? Van orvos (vagy ...) a fedélzeten.
QSR Shall I repeat the call on the calling frequency? Repeat your call on the calling frequency; did not hear you (or have interference).
Megismételjem a hívást a hívófrekvencián? Ismételje meg a hívást a hívófrekvencián; nem hallottam (vagy zavarásom volt).
QSS What working frequency will you use? I will use the working frequency ... kHz (or MHz) (in the HF bands normally only the last three figures of the frequency need be given).
Melyik munkafrekvenciát fogja használni? A ... kHz (vagy MHz) munkafrekvenciát fogom használni.

a HF-sávban általában elegendő a frekvencia utolsó három számjegyét megadni.

QSU Shall I send or reply on this frequency (or on ... kHz (or MHz)) (with emissions of class ...)? Send or reply on this frequency (or on ... kHz (or MHz)) (with emissions of class ...).
Adjak vagy válaszoljak ezen a frekvenciaán (vagy ... (kHz-en) vagy ... MHz-en) (...adásmóddal)? Adjon vagy válaszoljon ezen a frekvencián (vagy ... (kHz-en) vagy ... MHz-en) (...adásmóddal).
QSV Shall I send a series of Vs on this frequency (or on ... kHz (or MHz))? Send a series of Vs on this frequency (or on ... kHz (or MHz)).
Küldjek V sorozatot ezen a frekvencián (vagy ... kHz-en (vagy MHz-en) (hangoláshoz)? Küldjön V sorozatot ezen a frekvencián (vagy ... kHz-en (vagy MHz-en).
QSW Will you send on this frequency (or on ... kHz (or MHz)) (with emissions of class ...)? I am going to send on this frequency (or on ... kHz (or MHz)) (with emissions of class ...).
Ezen a frekvencián (vagy ... kHz-en (vagy ... MHz-en)) fog (... adásmóddal) adni? Ezen a frekvencián (vagy ... kHz-en (vagy ... MHz-en)) fogok (... adásmóddal) adni?
QSX Will you listen to ... (call sign(s)) on ... kHz (or MHz)? [AP13]
or
Will you listen to ... (call sign(s)) on ... kHz (or MHz), or in the bands ... / channels ... ? [AP14]
I am listening to ... (call sign(s)) on ... kHz (or MHz). [AP13]
or
I am listening to ... (call sign(s)) on ... kHz (or MHz), or in the bands ... / channels ... [AP14]
A ... KHz-en (vagy ... MHz-en) fogja vételezni ...(hívójel)?
vagy
A ... KHz-en (vagy ... MHz-en), vagy ... sávban/csatornán fogja vételezni ...(hívójel)?
A ... KHz-en (vagy ... MHz-en) fogom vételezni ...(hívójel)?
vagy
A ... KHz-en (vagy ... MHz-en), vagy ... sávban/csatornán fogom vételezni ...(hívójel)?
QSY Shall I change to transmission on another frequency? Change to transmission on another frequency (or on ... kHz (or MHz)).
Térjek át másik adási frekvenciára? Térjen át másik adási frekvenciára (vagy ... kHz-re (vagy ... MHz-re)).
QSZ Shall I send each word or group more than once? Send each word or group twice (or ... times).
Újraküldjek minden szót vagy csoportot? Küldjön újra szót vagy csoportot (vagy ... alkalommal).
QTA Shall I cancel telegram (or message) number ... ? Cancel telegram (or message) number ...
Töröljem a ... számú táviratot ( vagy üzenetet)? Törölje a ... számú táviratot (vagy üzenetet).
QTB Do you agree with my counting of words? I do not agree with your counting of words; I will repeat the first letter or digit of each word or group.
Egyetért a szavak számlálásával? Nem értek egyet a szavak számálásával; Mindegyik szó vagy csoport első betűjét vagy számjegyét megismétlem.
QTC How many telegrams have you to send? I have ... telegrams for you (or for ...).
Van ... közleménye? ... közleményem van az ön (vagy ...) számára.
QTD What has the rescue vessel or rescue aircraft recovered? ... (identification) has recovered ...
1. ... (number) survivors
2. wreckage
3. ... (number) bodies.
Mit sikerült a mentőhajónak vagy mentőrepülőgépnek kimenteni? A ... (azonosító) kimentett ...
1. ... (szám) túlélőt
2. roncsot
3. ... (szám) holttestet.
QTE What is my TRUE bearing from you?
or
What is my TRUE bearing from ... (call sign)?
or
What is the TRUE bearing of ... (call sign) from ... (call sign)?
Your TRUE bearing from me is ... degrees at ... hours.
or
Your TRUE bearing from ... (call sign) was ... degrees at ... hours.
or
The TRUE bearing of ... (call sign) from ... (call sign) was ... degrees at ... hours.
Mi a valós iránya hozzám képest?
vagy
Mi a valós irányom ... hívójel) képest?
vagy
Mi a valós iránya ...-nek (hívójel) ... (hívójel)-től?
A valós iránya tőlem ... fok ... órakor.
vagy
A valós iránya ... (hívójel)-től ... fok volt ... órakor.
vagy
... (hívójel) valós iránya ... (hívójel)-től ... fok volt ... órakor.
QTF Will you give me the position of my station according to the bearings taken by the direction-finding stations which you control? The position of your station according to the bearings taken by the D/F stations which I control was ... latitude, ... longitude (or other indication of position), class ... at ... hours.
Megadná állomásom földrajzi helyzetét az ön által irányított iránymérő berendezés mérése alapján? Állomásának földrajzi helyzete ...szélesség ... hosszúság, ... minősítés ... órakor.
QTG Will you send two dashes of ten seconds each followed by your call sign (repeated ... times) (on ... kHz (or MHz))?
or
Will you request ... to send two dashes of ten seconds followed by his call sign (repeated ... times) on ... kHz (or MHz)?
I am going to send two dashes of ten seconds each followed by my call sign (repeated ... times) (on ... kHz (or MHz)).
or
I have requested ... to send two dashes of ten seconds followed by his call sign (repeated ... times) on ... kHz (or MHz).
Küldene két tíz másodperces kötőjelet a hívójelével (... alkalommal ismételve) (... kHz-en (vagy MHz-en)?
vagy
Kéri, hogy ... küldjön két tíz másodperces kötőjelet a hívójelével (... alkalommal ismételve) (... kHz-en (vagy MHz-en)?
Küldök két tíz másodperces kötőjelet a hívójelemmel (... alkalommal ismételve) (... kHz-en (vagy MHz-en)?
vagy
Kértem, hogy ... küldjön két tíz másodperces kötőjelet a hívójelével (... alkalommal ismételve) (... kHz-en (vagy MHz-en).
QTH What is your position in latitude and longitude (or according to any other indication)? My position is ... latitude, ... longitude (or according to any other indication).
Mi az ön helyzete hosszúság szélesség megadásával (vagy bármely más utalás)? Földrajzi helyzetem ... hosszúság, ... szélesség (vagy bármely más utalás).
QTI What is your TRUE track? [AP13] My TRUE track is ... degrees. [AP13]
Mi a valós útiránya? Valós útirányom ... fok.
QTI What is your TRUE course? [AP14] My TRUE course is ... degrees. [AP14]
Mi a valós iránya? Valós irányom ... fok.
QTJ What is your speed?

(Requests the speed of a ship or aircraft through the water or air respectively).

My speed is ... knots (or ... kilometres per hour or ... statute miles per hour).

(Requests the speed of a ship or aircraft through the water or air respectively).

Mennyi a sebessége? Sebességem ... csomó (vagy ... km/óra vagy ... angol mérföld).
QTK What is the speed of your aircraft in relation to the surface of the Earth? The speed of my aircraft in relation to the surface of the Earth is ... knots (or ... kilometres per hour or ... statute miles per hour).
Mennyi repülőgépének sebessége a földfelszínhez viszonyítva? Repülőgépem sebessége földfelszínhez viszonyítva ... csomó (vagy .. km/óra vagy ... angol mérföld).
QTL What is your TRUE heading? My TRUE heading is ... degrees.
Mi a valós orriránya? Valós orrirányom ... fok.
QTM What is your MAGNETIC heading? My MAGNETIC heading is ... degrees.
Mi a valós mágneses iránya? Valós mágneses irányom ... fok.
QTN At what time did you depart from ... (place)? I departed from ... (place) at ... hours.
Hány órakor indult ... (helyről)? ... órakor indultam ... (helyről).
QTO Have you left dock (or port)?
or
Are you airborne?
I have left dock (or port).
or
I am airborne.
Elhagyta a dokkot (vagy kikötőt)?
vagy
Levegőben van?
Elhagytam a dokkot (vagy kikötőt).
vagy
A levegőben vagyok.
QTP Are you going to enter dock (or port)?
or
Are you going to alight (or land)?
I am going to enter dock (or port).
or
I am going to alight (or land).
Be fog lépni a dokkba (vagy kikötőbe)?
vagy
Le fog szállni (vagy landolni fog)?
Be fogok lépni a dokkba (vagy kikötőbe).
vagy
QTQ Can you communicate with my station by means of the International Code of Signals (INTERCO)? I am going to communicate with your station by means of the International Code of Signals (INTERCO).
Tud-e kommunikálni állomásommal nemzetközi kódjelek segítségével (INTERCO)? Állomásával a nemzetközi kódjelek (INTERCO) segítségével fogok kommunikálni.
QTR What is the correct time? The correct time is ... hours.
Mennyi a pontos idő? A pontos idő ... óra.
QTS Will you send your call sign for tuning purposes or so that your frequency can be measured now (or at ... hours) on ... kHz (or MHz)? [AP13]
or
Will you send your call sign (and/or name) for ... seconds? [AP14]
I will send my call sign for tuning purposes or so that my frequency may be measured now (or at ... hours) on ... kHz (or MHz). [AP13]
or
I will send my call sign (and/or name) for ... seconds. [AP14]
Adná hívójelét hangolási célból, vagy hogy meg tudjuk mérni frekvenciáját most (vagy ... órakor) ... kHz-en (vagy MHz-en)?
vagy
Adná hívójelét (és/vagy nevét) ... másodpercig?
Adni fogom hívónevemet hangolási célból, vagy hogy meg tudják mérni frekvenciámat most (vagy ... órakor) ... kHz-en (vagy MHz-en.
vagy
Adom hívójelemet (és/vagy nevemet) ... másodpercig.
QTT - The identification signal which follows is superimposed on another transmission.
- -
QTU What are the hours during which your station is open? My station is open from ... to ... hours.
Állomásának nyitva tartási ideje? Állomásom ... -től ... óráig tart nyitva.
QTV Shall I stand guard for you on the frequency of ... kHz (or MHz) (from ... to ... hours)? Stand guard for me on the frequency of ... kHz (or MHz) (from ... to ... hours).
Foglaljam a ... kHz (vagy MHz) frekvenciát az ön részére? Foglalja a ... kHz (vagy MHz) frekvenciát részemre (... tól ... óráig).
QTW What is the condition of survivors? Survivors are in ... condition and urgently need ...
Milyen állapotban vannak a túlélők? A túlélők ... állapotban vannak és sűrgősen szükségük van ...
QTX Will you keep your station open for further communication with me until further notice (or until ... hours)? I will keep my station open for further communication with you until further notice (or until ... hours).
Vételkész marad állomásával velem való további kommunikáció érdekében további értesítésig (vagy ... óráig)? Vételkész maradok állomásommal az önnel való további kommunikáció érdekében további értesítésig (vagy ... óráig).
QTY Are you proceeding to the position of incident and if so when do you expect to arrive? I am proceeding to the position of incident and expect to arrive at ... hours (on ... (date)).
Az esemény helye felé tart, és ha igen, mikor várható az érkezése? Az esemény helye felé tartok, várható érkezésem ... órakor (... (dátum)).
QTZ Are you continuing the search? I am continuing the search for ... (aircraft, ship, survival craft, survivors or wreckage).
Folytatja a keresést? Folytatom a keresést (repülőgép, hajó, túlélési jármű, túlélők vagy roncsok) után.
QUA Have you news of ... (call sign)? Here is news of ... (call sign).
Van híre ... (hívójel)? Van hírem ... (hívójel).
QUB Can you give me in the following order information concerning: the direction in degrees TRUE and speed of the surface wind; visibility; present weather; and amount, type and height of base of cloud above surface elevation at ... (place of observation)? Here is the information requested: ... (The units used for speed and distances should be indicated.)
Meg tudná nekem adni a következő sorrendben a következőket: az felszíni szél sebességét és valós irányát; láthatóságot; jelenlegi időjárást; és a felhőalapjának mennyiségét, fajtáját és a felszín feletti magasságát ... (megfigyelés helye)? A kért információ a következő:

A sebességre és távolságra vonatkozó mértékegységeket is meg kell adni.

QUC What is the number (or other indication) of the last message you received from me (or from ... (call sign))? The number (or oher indication) of the last message I received from you (or from ... (call sign)) is ...
Mi a tőlem (vagy ... (hívójel)) vett utolsó üzenet száma (vagy egyéb jelzése)? Az öntől (vagy ... (hívójel)) vett utolsó üzenet száma ... (vagy egyéb jelzése)
QUD Have you received the urgency signal sent by ... (call sign of mobile station)? I have received the urgency signal sent by ... (call sign of mobile station) at ... hours.
Vettem a ... (mobil állomás hívójele) által küldött sűrgősségi jelzést? ... órakor vettem a ... (mobil állomás hívójele) által küldött sütgősségi jelzést.
QUE Can you use telephony in ... (language), with interpreter if necessary; if so, on what frequencies? [AP13]
or
Can you speak in ... (language), - with interpreter if necessary; if so, on what frequencies? [AP14]
I can use telephony in ... (language) on ... kHz (or MHz). [AP13]
or
I can speak in ... (language) on ... kHz (or MHz). [AP14]
... (nyelven), szükség esetén tolmáccsal, tud alkalmazni távbeszélő üzemmódot, ha igen, akkor melyik frekvenciákon?
vagy Beszél ... (nyelven), szükség esetén tolmácssal; ha igen, milyen frekvenciákon?
Tudok alkalmazni távbeszélő üzemmódot ... (nyelven) ... kHz (vagy MHz) frekvencián.
QUF Have you received the distress signal sent by ... (call sign of mobile station)? I have received the distress signal sent by ... (call sign of mobile station) at ... hours.
Vette a ... (mobil állomás hívójele) által küldött veszélyjelzést? ... órakor vettem a ... által (mobil állomás hívójele) küldött veszélyjelzést.
QUG Will you be forced to alight (or land)? [AP13] I am forced to alight (or land) immediately.
or
I shall be forced to alight (or land) at ... (position or place) at ... hours. [AP13]
Kénytelen lesz leszállni (vagy landolni)? Kénytelen vagyok azonnal leszállni (vagy landolni).
vagy
Kénytelen leszek leszállni (vagy landolni) ... (helyzet vagy hely) ... órakor.
QUH Will you give me the present barometric pressure at sea level? The present barometric pressure at sea level is ... (units).
Megadja nekem a jelenlegi légnyomást a tengerszinten? A jelenlegi légnyomás a tengerszinten ... (mértékegység).
QUI Are your navigation lights working? [AP13] My navigation lights are working. [AP13]
Működnek a navigációs fényei? Navigációs fényeim működnek.
QUJ Will you indicate the TRUE track to reach you (or ...)? [AP13] The TRUE track to reach me (or ...) is ... degrees at ... hours. [AP13]
Jelezné valós útirányát hogy elérhető legyen? Valós útirányom, hogy elérhessen (vagy ...) ... fok ... órakor.
QUK Can you tell me the condition of the sea observed at ... (place or coordinates)? [AP13] The sea at ... (place or coordinates) is ... [AP13]
Közölné a ... (hely és koordináta) megfigyelt tengeri feltételeket? A ... (hely és koordináta) a tenger ...
QUL Can you tell me the swell observed at ... (place or coordinates)? [AP13] The swell at ... (place or coordinates) is ... [AP13]
Közölné a megfigyelt hullámverést ... (hely és koordináták)? A hullámverés ... (hely és koordináták) ...
QUM May I resume normal working? Normal working may be resumed.
Folytathatom a szokásos munkát? Folytathatja a szokásos munkát.
QUN 1. When directed to all stations: [AP13,14]
Will vessels in my immediate vicinity ...
or
(in the vicinity of ... latitude, ... longitude)
or
(in the vicinity of ...) please indicate their position, TRUE course and speed?
or
2. When directed to a single station: [AP14]
please indicate their position, TRUE course and speed?
My position, TRUE course and speed are ...
1. Amennyiben az összes állomásra vonatkozik:
Amennyiben hajók tartózkodnak közvetlen közelében ...
vagy
(a szélesség, ... hosszúság közelében)
vagy
(a ... közelében) kérem adja meg helyzetüket, valós irányukat és sebességüket?
vagy
2. Ha egyetlen állomásra vonatkozik:
kérem, adja meg helyzetét, valós irányát és sebességét?
Helyzetem, valós irányom és sebességem ...
QUO Shall I search for ...
1. aircraft
2. ship
3. survival craft
in the vicinity of ... latitude, ... longitude (or according to any other indication)?
Please search for ...
1. aircraft
2. ship
3. survival craft
in the vicinity of ... latitude, ... longitude (or according to any other indication).
Keressek
repülőgépet
hajót
túlélő járművet
a ... hosszúság ... szélesség közelében (vagy bármely más jelzés alapján)?
Keressen
repülőgépet
hajót
túlélő járművet
a ... hosszúság ... szélesség közelében (vagy bármely más jelzés alapján)
QUP Will you indicate your position by
1. searchlight
2. black smoke trail
3. pyrotechnic lights?
My position is indicated by
1. searchlight
2. black smoke trail
3. pyrotechnic lights.
A helyzetét
fényszóróval
fekete füstjelzővel
szines rakétával fogja jelezni?
Helyzetemet
fényszóróval
fekete füstjelzővel
szines rakétával jelzem.
QUQ Shall I train my searchlight nearly vertical on a cloud, occulting if possible and, if your aircraft is seen, deflect the beam up wind and on the water (or land) to facilitate your landing? Please train your searchlight on a cloud, occulting if possible and, if my aircraft is seen or heard, deflect the beam up wind and on the water (or land) to facilitate my landing. [AP13]
Irányítsam a fényszórómat közel függőlegesen a felhőre, lehetőség szerint okkultálva, és ha repülőgépét meglátják, akkor terelje fénysugarat ellenkező irányba és a vízre (vagy szárazföldre), hogy megkönnyítse a leszállást? Kérem irányítsa a fényszóróját a felhőre, lehetőség szerint okkultálva, és ha repülőgépemet meglátják vagy meghallják, akkor terelje fénysugarat ellenkező irányba és a vízre (vagy szárazföldre), hogy megkönnyítse a leszállásomat.
QUR Have survivors ...
1. received survival equipment
2. been picked up by rescue vessel
3. been reached by ground rescue party?
Survivors ...
1. are in possession of survival equipment dropped by ...
2. have been picked up by rescue vessel
3. have been reached by ground rescue party.
A ...túlélők
1. kaptak-e túlélési felszerelést
2. mentőhajó felvette-e őket
3. elérte-e őket a földi mentőcsapat?
A ...túlélők
1. kaptak túlélési felszerelést
2. mentőhajó felvette őket
3. elérte őket a földi mentőcsapat.
QUS Have you sighted survivors or wreckage? If so, in what position? Have sighted ...
1. survivors in water
2. survivors on rafts
3. wreckage
in position ... latitude, ... longitude (or according to any other indication).
Látott túlélőket vagy roncsokat? Ha igen, mi a helyzetük? Láttam
túlélőket a vízben
túlélőket tutajokon
roncsokon
... hosszúság ... szélesség helyzetben (vagy bármely más jelzés alapján)
QUT Is position of incident marked? Position of incident is marked by ...
1. flame or smoke float
2. sea marker
3. sea marker dye
4. ... (specify other marking).
Meg van jelölve az esemény helyzete? Az esemény helyzete meg van jelölve
1. úszó lánggal vagy füsttel
2. tengeri jelzőbójával
3. tengeri jelölőfestékkel
4. ... (adjon meg más jelölést)
QUU Shall I home ship or aircraft to my position? Home ship or aircraft ... (call sign) ...
1. to your position by transmitting your call sign and long dashes on ... kHz (or MHz)
2. by transmitting on ... kHz (or MHz) TRUE track to reach you.
Hazaküldjem a hajót vagy repülőgépet a saját pozíciómra. Hazaküldöm a ... (hívójelű) hajót vagy repülőgépet
1. az ön pozíciójára hívójelének kötőjelek adásával ... kHz-en (MHz-en)
2. eléréséhez szükséges valós irányom adásával ... kHz-en (MHz-en).
QUW Are you in the search area designated as ... (designator or latitude and longitude)? I am in the ... (designation) search area.
A ... kijelölt (vagy hosszúság, szélesség) keresési körzetben tartózkodik? A ... kijelölt keresési körzetben tartózkodom.
QUX Do you have any navigational warnings or gale warnings in force? [AP14] I have the following navigational warning(s) or gale warning(s) in force: ... [AP14]
Van érvényben navigációs figyelmeztetés vagy viharjelzés? A következő navigációs figyelmeztetés(ek) vagy viharjelzés(ek) vannak érvényben:...
QUY Is position of survival craft marked? Position of survival craft was marked at ... hours by ...
1. flame or smoke float
2. sea marker
3. sea marker dye
4. ... (specify other marking).
A túlélési jármű helyzete meg van jelölve? A túlélési jármű helyzete ... órakor meg lett jelölve
1. úszó lánggal vagy füsttel
2. tengeri jelzőbójával
3. tengeri jelölőfestékkel
4. ... (adjon meg más jelölést)
QUZ May I resume restricted working? [AP14] Distress phase still in force; restricted working may be resumed. [AP14]
Folytathatom a korlátozott munkavégzést? A veszélyhelyzet még érvényben van; a korlátozott munkavégzés folytatható.

Felhasznált irodalom:

AP13 - ITU Radio Regulations 1990, Appendix 13 - ITU Rádiószabályzat, 13. melléklet

AP14 - ITU Radio Regulations 1990, Appendix 14 - ITU Rádiószabályzat, 14. melléklet

wpm - words per minute - szó/perc, percenkénti gépelési sebesség

Kutatási-mentési műveletekben (SAR) használatos Q-kódok: QTD, QTW, QTY, QTZ, QUN, QUO, QUP, QUR, QUS, QUT, QUU, QUW, QUY

veszélyhelyzetben használt Q kódok: QUF, QUM

SAR - Search and Rescue - kutatás és mentés

INTERCO - International Code of Signals (ICS) - nemzetközi kódjelek

Kapcsolódó linkek:

Q kódok

Q kódok - QAA...QNZ sorozat - légi mozgószolgálat

Q kódok - QOA...QQZ sorozat - tengeri mozgószolgálat

Q kódok a rádióamatőr forgalomban