Q kódok a repülésben - QAA...QNZ sorozat - légi mozgószolgálat által használt távközlési rövidítések

Q kód kérdés válasz vagy értesítés
QAB May I have clearance (for ...) from ... (place) to ... (place) at flight level/altitude ... ? You are cleared (or ... is cleared) by ... from ... (place) to ... (place) at flight level/altitude ...
Kaphatok engedélyt arra, hogy ... (helyről) ... (helyre) repüljek ... repülési szinten/magasságon? Ön részére engedélyezve (vagy ... engedélyezett) ... által, hogy a ... (helyről) ... (helyre) repüljön ... repülési szinten/magasságon.
QAF Will you advise me when you are (were) at (over) ... (place)? I am (was) at (over) ... (place) (at ... hours) at flight level/altitude...
Értesít, amikor (túl) van a ... (helyen)? Túl vagyok (voltam) ... (helyen) (... órakor) ... repülési szinten/magasságban.
QAG - Arrange your flight in order to arrive over ... (place) at ... hours.
or
I am arranging my flight in order to arrive over ... (place) at ... hours.
- Intézze úgy a repülését, hogy ... (hely) fölé érjen ... órakor.
vagy
Úgy intézem a repülésemet, hogy ... (hely) fölé érjek ... órakor.
QAH What is your height above ... (datum)? I am at .... flight level/altitude...
or
Arrange your flight so as to reach flight level/altitude ... at ... (hours or place).
Mekkora a magassága ... (referenciapont) felett? ... repülési szinten/magasságon vagyok.
vagy
Intézze repülését úgy, hogy elérje a ... repülési szintet/magasságot ... (órakor vagy helyen).
QAI What is the essential traffic respecting my aircraft? The essential traffic respecting your aircraft is...
Milyen az alapvető forgalom a repülőgépem szempontjából? A repülőgépe szempontjából az alapvető forgalom...
QAK Is there any risk of collision? There is risk of collision.
Van-e ütközésveszély? Ütközés veszélye áll fenn.
QAL Are you going to land at ... (place)?
or
Has aircraft ... landed at ... (place)?
I am going to land at ... (place).
or
(You may) land at ... (place).
or
Aircraft ... landed at ... (place).
A ... (helyen) le fog szállni?
vagy
Leszállt a repülőgép ... (helyen)?
... (helyen) fogok leszállni.
vagy
Leszállhat ... (helyen).
vagy
A repülőgép leszállt ... (helyen).
QAM What is the latest available meteorological observation for ... (place)? Meteorological observation made at ... (place) at ... hours was as follows...
Mi a legújabb rendelkezésre álló meteorológiai megfigyelés ... (hely) számára? A ... (helyen) ... órakor végzett meteorológiai megfigyelés a következő volt:

Megjegyzés: Az információkat megadhatjuk Q-kóddal vagy METAR jelentés formájában.

QAN What is the surface wind direction and speed at ... (place)? The surface wind direction and speed at ... (place) at ... hours is ... (direction) ... (speed).
Mi a felszíni szél iránya és sebessége ... (helyen)? A felszíni szél iránya és sebessége ... (helyen) ... órakor: ... (irány) ... (sebesség).
QAO What is the wind direction in degrees and speed at ... (position or zone/s) at each of the ... (figures) ... (units) levels above ... (datum)? The wind direction and speed at (position or zone/s) at flight level/altitude ... is:
... (vertical distance) ... degrees ... (speed).
Mekkora a szél iránya fokokban és a sebesség ... (helyzetben v. körzetben) ... (szám) ... (mértékegység) repülési szintnél ... (referenciapont) felett? A szél iránya és sebessége ... (helyzetben vagy zónában) ... repülési szintnél/magasságnál: ... (függőleges távolság) ... fok, (sebesség)....
QAP Shall I listen for you (or for ...) on ... kHz (... MHz)? Listen for me (or for ...) on ... kHz (... MHz).
Halgassalak (vagy ...) a ... kHz (... MHz) frekvencián? Halgasson (vagy...) a ... kHz (...MHZ) frekvencián.
QAQ Am I near a prohibited, restricted or danger area?
or
Am I near area ... (identification of area)?
You are ...
1) near
2) flying within area ... (identification of area).
Tiltott, korlátozott vagy veszélyes körzet közelében vagyok?
vagy
A ... (a terület azonosítása) körzet közelében vagyok ... ?
QAR May I stop listening on the watch frequency for ... minutes? You may stop listening on the watch frequency for ... minutes.
Abbahagyjam a hallgatást felügyeleti frekvencián ... percig? Abbahagygatja a hallgatást a felügyeleti frekvencián.
QAU Where may I jettison fuel? I am about to jettison fuel.
or
Jettison fuel in ... (area).
Hol tudnék üzemanyagot felvenni? Üzemanyag felvételre készülök.
vagy
Üzemanyagot veszek fel ... (terület).
QAW - I am about to carry out overshoot procedure.
- Túlfutási műveletet készülök végrehajtani.
QAY Will you advise me when you pass (passed) ... (place) bearing 090 (270) degrees relative to your heading? I passed ... (place) bearing ... degrees relative to my heading at ... hours.
Értesítene, amikor 090 (270) fokos vízszintes irányban elhagyja (elhagyta) ... (helyet) saját orrirányomhoz képest? ... fokos vízszntes irányban elhagytam ... (helyet) saját orrirányomhoz képest
QAZ Are you experiencing communication difficulties through flying in a storm? I am experiencing communication difficulties through flying in a storm.
Kommunikációs nehézségeket tapasztal a viharban való repülés során? Kommunikációs nehézségeket tapasztalok a viharban való repülés során.
QBA What is the horizontal visibility at ... (place)? The horizontal visibility at ... (place) at ... hours is ... (distance figures and units).
Mekkora a vízszintes láthatóság a ... ( helyen )? A vízszintes láthatóság ... (helyen) ... órakor: ... (távolság és mértékegység).
QBB What is the amount, type and height above official aerodrome elevation of the base of the cloud [at ... (place)]? The amount, type and height above official aerodrome elevation of the base of the cloud at ... (place) at ... hours is:
... eights (... type) at ... (figures and units) height above official aerodrome elevation.
Mekkora a felhőalap mennyisége, fajtája és magassága a hivatalos repülőtérmagasság felett [... (helyen)]? A felhőalap mennyisége, fajtája és magassága a hivatalos repülőtérmagasság felett ... (helyen) ... (órakor):
... okta (... fajta) ... (szám és mértékegység) magasságban a hivatalos repülőtérmagasság felett.
QBC Report meteorological conditions as observed from your aircraft [at ... (position or zone)] [(at ... hours)]. The meteorological conditions as observed from my aircraft at ... (position or zone) at ... hours at ... (figures and units) height above ... (datum) are ...

Note - The answer is required in the format of an AIREP message.

Jelentse a repülőgépéről megfigyelt meteorológiai körülményeket [a (helyzetben vagy körzetben)] [(... órakor)]. A repülőgépemről ... (helyzetben vagy körzetben) ... órakor megfigyelt meteorológiai viszonyok: ... (szám és mértékegység) ... (referenciapont) ... magasságban.

Megjegyzés: - A választ AIREP jeletés formátumban kell megadni.

QBD How much fuel have you remaining (expressed as hours and/or minutes of consumption)? My fuel endurance is ... (hours and/or minutes).
Hány órára és vagy percre való üzemanyaga maradt? ... (óra és/vagy perc) repülési időm maradt.
QBE - I am about to wind in my aerial.
- Azon vagyok, hogy felcsavarjam az antennámat.
QBF Are you flying in cloud? I am flying in cloud at ... flight level/altitude ... [and I am ascending (descending) to flight level/altitude ...].
Felhőben repül? Felhőben repülök ... (helyen) ... repülési szinten/magasságban, [és emelkedem (ereszkedem) ... repülési szintre/magasságba].
QBG Are you flying above cloud? I am flying above cloud and at flight level/altitude ...
or
Maintain a vertical distance of ... (figures and units) above clouds, smoke, haze or fog levels.
Felhő felett repül? Felhő felett repülök repülési ... szinten/magasságban
vagy
Tartson ... (szám és mértékegység) függőleges távolságot a felhők, füst, pára vagy köd szintje felett.
QBH Are you flying below cloud? I am flying below cloud and at flight level/altitude ...
or
Maintain a vertical distance of ... (figures and units) below cloud.
Felhő alatt repül? Felhő alatt repülök ... repülési szinten/magasságban.
vagy
Tartson ... (szám és mértékegység) függőleges távolságot a felhő alatt.
QBI Is flight under IFR compulsory at ... (place) [or from ... to ... (place)]? Flight under IFR is compulsory at ... (place) [or from ... to ... (place)].
Kötelező-e az IFR szerinti repülés ... (helyen) [vagy ... helyről ... (helyre)]? Az IFR szerinti repülés kötelező ... (helyen) [vagy ... (helyről ... (helyre)].
QBJ What is the amount, type and height above ... (datum) of the top of the cloud [at ... (position or zone)]? At ... hours at ... (position or zone) the top of the cloud is:
amount ... eights (... type) at ... (figures and units) height above ... (datum).
Mekkora a felhőtető ... [(helyzet vagy körzet)] mennyisége, fajtája és magassága .... (referenciapont) felett? A felhőtető mennyisége, fajtája és magassága ... (órakor) ... (helyzetben vagy körzetben):
... okta (... fajta) ... (szám és mértékegység) magasságban a ... (referenciapont) felett.
QBK Are you flying with no cloud in your vicinity? I am flying with no cloud in my vicinity and at flight level/altitude ...
Felhőmentes környéken repül? Felhőmentes környéken repülök ... repülési szinten/magasságban.
QBM Has ... sent any messages for me? Here is the message sent by ... at ... hours.
... küldött nekem üzenetet? Itt az üzenet, amelyet ... küldött ... órakor.
QBN Are you flying between two layers of cloud? I am flying between two layers of cloud and at flight level/altitude ...
Két felhőréteg között repül? Két felhőréteg között repülök ... repülési szinten/magasságban.
QBO What is the nearest aerodrome at which flight under VFR is permissible and which would be suitable for my landing? Flying under VFR is permissible at ... (place) which would be suitable for your landing.
Hol található a legközelebbi repülőtér, ahol VFR szerinti repülés megengedett és amely alkalmas lenne a leszállásomra. VFR szerinti repülés megengedett ... (helyen), amely alkalmas lenne a leszállásához.
QBP Are you flying in and out of cloud? I am flying in and out of cloud and at flight level/altitude ...
Felhőbe be-, felhőbe kirepül? Felhőbe be- és felhőbe kirepülök ... repülési szinten/magasságban.
QBS - Ascend (or descend) to ... (figures and units) height above ... (datum) before encountering instrument meteorological conditions (IMC) or if visibility falls below ... (distance figures and units) and advise.
- Emelkedjen (vagy ereszkedjen) ... (szám és mértékegység) ... (referenciapont) feletti magasságra, mielőtt műszeres meteorológiai viszonyokkkal kerül szembe
vagy amennyiben a láthatóság ... (távolság szám és mértékegység) alá esik, és értesítsen.
QBT What is the runway visual range (RVR) at ... (place)? The runway visual range (RVR) at ... (place) at ... hours is ... (distance figures and units).
Mennyi a futópálya menti látótávolság ... (helyen)? A futópálya menti látótávolság ... (helyen) ... (órakor) ... (szám és mértékegység).
QBV Have you reached flight level/altitude ... [or ... (area or place)]? I have reached ... flight level/altitude ... [or ... (area or place)].
or
Report reaching flight level/altitude ... [or ... (area or place)].
Elérte a ... repülési szintet/magasságot [vagy ... (területet vagy helyet)]? Elértem a ... repülési szintet/magasságot [vagy ... (területet vagy helyet)].
vagy
Jelentse ... repülési szint/magasság [vagy ... (terület vagy hely)] elérését.
QBX Have you left ... flight level/altitude ... [or ... (area or place)]? I have left ... flight level/altitude ... [or ... (area or place)].
or
Report leaving flight level/altitude ... [or ... (area or place)].
Elhagyta a ... repülési szintet/magasságot [vagy ... (területet vagy helyet)]? Elhagytam a ... repülési szintet/magasságot [vagy ... (területet vagy helyet)].
vagy
Jelentse a ... repülési szint/magasság elérését [vagy ... (területet vagy helyet)].
QBZ Report your flying conditions in relation to clouds.

The reply to QBZ ? is given by the appropriate answer form of signals QBF, QBG, QBH, QBK, QBN and QBP.

Jelentse a repülési feltételeit a felhőkhöz viszonyítva.

A QBZ-re adott válasz a QBF, QBG, QBH, QBK, QBN és QBP megfelelő alkalmazásával történik.

QCA May I change my flight level/altitude from ... to ... ? You may change your flight level/altitude from ... to ...
or
I am changing my flight level/altitude from ... to ...
Megváltoztathatom repülési szintemet/magasságomat ... -ról ...-ra? Megváltoztathatja repülési szintjét/magasságát ...-ról ...-ra.
vagy
Megváltoztatom repülési szintemet/magasságomat ...-ról ...-ra.
QCB - Delay is being caused by ...
1) your transmitting out of turn.
2) your slowness in answering.
3) lack of your reply to my ...
- A késést
1. ön soronkívül sugároz
2. válaszadásának lassúsága
válaszának hiánya az én ...
okozza.
QCE When may I expect approach clearance? Expect approach clearance at ... hours.
or
No delay expected.
Mikorra számíthatok a leszállási engedélyre? A leszállási engedélyre ... órakor számíthat.
vagy
Késé nem várható.
QCF - Delay indefinite. Expect approach clearance not later than ... hours.
- Késés bizonytalan.A leszállási engedélyre nem később, mint ... számíthat.
QCH May I taxi to ... (place)? Cleared to taxi to ... (place).
Guruljak ... (hely)? Engedélyezve, hogy a ... (hely) guruljon.
QCI - Make a 360-degree turn immediately (turning to the ...).
or
I am making a 360-degree turn immediately (turning to the ...).
- Azonnal hajtson végre 360°-os fordulatot (forduljon ...-hoz)
vagy
Azonnal 360°-os fordulatot hajtok végre (a ..-hoz fordulok).
QCS - My reception on ... frequency has broken down.
- Megszakadt a vétel a ... frekvencián.
QCX What is your full call sign? My full call sign is ...
or
Use your full call sign until further notice.
Mi a teljes hívójele? Teljes hívójelem ...
vagy
További értesítésig használja teljes hívójelét.
QCY - I am working on a trailing aerial.
or
Work on a trailing aerial.
- A hátsó antennán dolgozom.
vagy
Dolgozzon a hátsó antennán.
QDB Have you sent message ... to ... ? I have sent message ... to ...
... üzenetet küldte ... részére? ... üzenetet küldtem ... részére.
QDF What is your D-Value at ... (position)?
or
What is the D-Value at ... (place or position) (at ... hours) for the ... millibar level?
My D-Value at ... (position) at ... (figures and units) height above the 1013.2 millibars datum is ... (D-Value figures and units) ... (specify plus or minus).
or
The D-Value at ... (place or position) at ... hours for the ... millibar level is (D-Value figures and units) ... (specify plus or minus).

Note.- When the true altitude (radio altitude) is greater than the pressure altitude PS (Plus) is used and when is is less MS (Minus) is used.

Mi az Ön D-értéke ... (helyzet)?
vagy
Mennyi az Ön D-értéke... (hely és heylzet) (...órakor) ... millibar szintnél.
D-értékem ... (helyzet) ... (számok és mértékegységek) magasságon 1013,2 mbar feletti referenciaponton ... (D-érték szám és mértékegység) ... (adjon meg plusz vagy mínusz).
vagy
D-értékem ... (hely vagy helyzet) ... órakor ... mbar szintnél ... (D-érték szám és mértékegység) ... (adjon meg plusz vagy mínusz).

Megjegyzés.- Ha a valós magasság (rádió magasság) nagyobb, mint a nyomásmagasság, akkor PS-t (Plus), ha kissebb, akkor MS-t (Mínusz) kell használni.

QDL Do you intend to ask me for a series of bearings? I intend to ask you for a series of bearings.
Szándékozik kérni tőlem egy iránysorozatot? Iránysorozatot szándékozom kérni Öntől.
QDM Will you indicate the MAGNETIC heading for me to steer towards you (or ...) with no wind? The MAGNETIC heading for you to steer to reach me (or ...) with no wind was ... degrees (at ... hours).
Jelezni fogja a mágneses orrirányát részemre, hogy ön felé kormányozhassak szél nélkül? A mágneses orrirány az ön részére, hogy szél nélkül elérjen ... fok volt (... órakor).
QDP Will you accept control (or responsibility) of (for) ... now (or at ... hours)? I will accept control (or responsibility) of (for) ... now (or at ... hours).
Elfogadja-e a ... irányítását (vagy felelősséget) most (vagy ... órakor)? Elfogadom a ... irányítását (vagy felelősséget) most (vagy ... órakor.
QDR What is my MAGNETIC bearing from you (or from ...)? Your MAGNETIC bearing from me (or from ...) was ... degrees (at ... hours).
Mi a mágneses orrirányom Öntől (vagy ...-tól)? Mágneses orriránya tőlem (vagy ...-től) ... fok volt (... órakor).
QDT Are you flying in visual meteorological condition (VMC)? I am flying in visual meteorological condition.
or
You are cleared subject to maintaining own separation and visual meteorological conditions.
Vizuális meteorológiai viszonyok között repül? Vizuális meteorológiai viszonyok között repülök.
vagy
Engedélyett az ön részére, hogy tartson saját elkülönítést vizuális meteorológiai viszonyok között.
QDU - Cancelling my IFR flight.
or
IFR flight cancelled at ... (time).
Törlöm IFR repülési tervemet. IFR repülési terv törölve ... (órakor).
QDV Are you flying in a flight visibility of less than ... (figures and units)? I am flying in a flight visibility of less than ... (figures and units) at flight level/altitude ...
Repülési látótávolsága kisebb, mint ... (szám és mértékegység)? Repülési látótávolságom kisebb, mint ... (szám és mértékegység) ... repülési szenten/magasságon.
QEA May I cross the runway ahead of me? You may cross the runway ahead of you.
Áthaladhatok az előttem álló futópályán? Áthaladhat az ön előtt lévő futópályán.
QEB May I turn at the intersection? Taxi as follows at the intersection ...
(straight ahead DRT
turn left LEFT
turn right RITE).
Kanyarodhtatok a kereszteződésnél? Guruljon kereszteződésnél az alábbiak szerint:
egyenesen előre
forduljon balra
forduljon jobbra
QEC May I make a 180-degree turn and return down the runway? You may make a 180-degree turn and return down the runway.
Végezhetek 180 fokos fordulót és visszatérhetek a futópályára? Végezhet 180 fokos fordulót és visszatérhet a futópályára.
QED Shall I follow the pilot vehicle? Follow the pilot vehicle.
Kövessem a kísérő járművet? Kövesse a kísérő járművet.
QEF Have I reached my parking area?
or
Have you reached your parking area?
You have reached your parking area.
or
I have reached my parking area.
Elérte a parkolási körzetemet?
vagy
Elérte parkolási körzetét?
Elérte parkolási körzetét.
vagy
Elértem parkolási körzetemet.
QEG May I leave the parking area?
or
Have you left the parking area?
You may leave the parking area.
or
I have left the parking area.
Elhagyjam a parkolási körzetet?
vagy
Elhagyta a parkolási körzetet?
Elhagyhatja a parkolási körzetet.
vagy
Elhagytam a parkolási körzetet.
QEH May I move to the holding position for runway number ... ?
or
Have you moved to the holding position for runway number ... ?
Cleared to the holding position for runway number ...
or
I have moved to the holding position for runway number ...
Áthaladhatok a ... számú futópálya várakozási helyére?
vagy
Áthaladt a .. számú futópálya várakozási helyére?
Engedélyezve a ... számú futópálya várakozóhelye.
vagy
Áthaladtam a ... számú futópálya várakozóhelyére.
QEJ May I assume position for take-off?
or
Have you assumed position for take-off?
Cleared to hold at take-off position for runway number ...
or
I am assuming take-off position for runway number ... and am holding.
Elfoglalhatom a felszálló helyzetet?
vagy
Elfogalalta a felszálló helyzetet?
Engedélyezve, hogy várakozzon a ... számú futópálya felszálló helyzetében.
vagy
Elfoglalom a ... számú futópálya felszálló helyzetét és várakozom.
QEK Are you ready for immediate take-off? I am ready for immediate take-off.
Kész az azonnali felszállásra. Kész vagyok az azonnali felszállásra.
QEL May I take-off (and make a ... hand turn after take-off)? You are cleared to take-off (turn as follows after take-off ...).
Felszállhatok (és felszállás után tehetek egy ...fordulót)? Felszállás engedélyezve (felszállás után tegyen egy fordulót a következők szerint...).
QEM What is the condition of the landing surface at ... (place)? The condition of the landing surface at ... (place) is ...

Note.- The information is given by sending appropriate NOTAM Code groups.

Milyen állapotban van a leszálló felület ... (hely)? A leszálló felület állapota ...-en (hely) ...

Az információk a megfelelő NOTAM kódcsoportokkal leszenk elküldve.

QEN Shall I hold my position? Hold your position.
Tartsam a helyzetemet? Tartsa helyzetét.
QEO Shall I clear the runway (or landing area)?
or
Have you cleared the runway (or landing area)?
Clear the runway (or landing area).
or
I have cleared the runway (or landing area).
Szabaddá tegyem a futópályát (vagy leszállóhelyet)?
vagy
Szabaddá tette a futópályát (leszállóhelyet)?
Tegye szabaddá a futópályát (vagy leszállóhelyet).
vagy
Szabaddá tettem a futópályát (vagy leszállóhelyet).
QES Is a right-hand circuit in force at ... (place)? A right-hand circuit is in force at ... (place).
A jobb forgalmi kör van érvényben ... (hely)? A jobb forgalmi kör van érvényben a ... (hely).
QFA What is the meteorological forecast for ... (flight, route, section of route or zone) for the period ... hours until ... hours? The meteorological forecast for ... (flight, route, section of route or zone) for the period ... hours until ... hours is ...
Mi a meteorológiai előrejelzés ... (légijárat, útvonal, útvonalszakasz vagy körzet) számára a ... órától ... óráig terjedő időszakra? A meteorológiai előrejelzés ... (légijárat, útvonal, útvonalszakasz vagy körzet) számára a ... órától ... óráig terjedő időszakra a következő:...
QFB - The ...
1) approach
2) runway
3) approach and runway
lights are out of order.
- A
1. megközelítés
2. futópálya
3 megközelítés és futópálya
világítása nem működik.
QFC What is the amount, the type and the height above ... (datum) of the base of the cloud at ... (place, position or zone)? At ... (place, position or zone) the base of the cloud is ... eighths ... type at ... (figures and units) height above ... (datum).
Mekkora a ... (referenciapont) feletti felhőalap mennyisége, fajtája és magassága ... (hely, helyzet vagy körzet)? ... (hely, helyzet vagy körzet) a felhőalap ... okta, fajtája ... (szám és mértékegység) a referenciapont) felett.
QFD 1) Is the ... visual beacon [at ... (place)] in operation?
2) Will you switch on the ... visual beacon [at ... (place)]?
3) Will you extinguish the aerodrome visual beacon [at ... (place)] until I have landed?
1) The ... visual beacon [at ... (place)] is in operation
2) I will extinguish the aerodrome visual beacon [at ... (place)] until your landing is completed.
1) Üzemel a ... optikai jelzőfény [a ... (helyen)]?
2) Bekapcsolja a ... optikai jelzőfényt [a ... ( helyen )]?
3) Lekapcsolná a repülőtér optikai jelzőfényét [... (hely)], amíg le nem szállok?
1) Az optikai jelzőfény üzemben van ... (helyen).
2) Lekapcsolom a repülőtér optikai jelzőfényét ... (helyen), amíg befejezi a leszállást.
QFE What should I set on the subscale of my altimeter so that the instrument would indicate its height above the reference elevation being used? If you set the subscale of your altimeter to read ... millibars, the instrument would indicate its height above aerodrome elevation (above threshold, runway number ...).
Mit állítsak be a magasságmérő skáláján, hogy a műszer a légijármű magasságát mutassa a felhasznált referenciamagasság felett? Ha a magasságmérő skáláját úgy állítja be, hogy azon ... mbar olvasható, akkor a műszeren a légijármű magasságát jelzi ki a repülőtér magassága felett (küszöb felett, futópálya száma...).
QFF [At ... (place)] what is the present atmospheric pressure converted to mean sea level in accordance with meteorological practice? At ... (place) the atmospheric pressure converted to mean sea level in accordance with meteorological practice is (or was determined at ... hours to be) ... millibars.
[A (... ) helyen] mekkora a jelenlegi légköri nyomás az átlagos tengerszintre átszámítva a meteorológiai gyakorlatnak megfelelően? [A (... ) helyen] a meteorológiai gyakorlatnak megfelelően az átlagos tengerszintre átszámított légköri nyomás (vagy... órakor megállapított) ... mbar?
QFG Am I overhead? You are overhead.
Fölöttük vagyok? Fölöttünk van.
QFH May I descend below the clouds? You may descend below the clouds.
Süllyedjek a felhők alá? Leereszkedhet a felhők alá.
QFI Are the aerodrome lights lit? The aerodrome lights are lit.
or
Please light the aerodrome lights.
Világítanak a repülőtér fényei? A repülőgép fényei világítanak.
vagy
Kérem kapcsolja fel a repülőtér fényeit.
QFL Will you send up pyrotechnical lights? I will send up pyrotechnical lights.
Szines fénylezőt küld fel? Szines fényjelzőt küldök fel.
QFM What flight level/altitude ...
1) should I maintain?
2) are you maintaining?
3) do you intend cruising at?
1) Maintain (or fly at) flight level/altitude ...
2) I am maintaining flight level/altitude ...
3) I intend cruising at flight level/altitude ...
Mekkora repülési szintet/magasságot
1) tartsak?
tart?
tervez alkalmazni?
1)Tartson ... repülési szintet/magasságot
2) ... repülési szintet/magasságot tartok.
3)... repülési szintet/magasságot tervezek tartani.
QFO May I land immediately? You may land immediately.
Azonnal leszállhatok? Azonnal leszállhat.
QFP Will you give me the latest information concerning ... facility [at ... (place)]? The latest information concerning ... facility [at ... (place)] is as follows ...

Note.- The information is given by sending appropriate NOTAM Code groups.

Megadná részemre a legfrissebb információkat a ... [létesítményről [a ... (hely)]? A legfrissebb információk a ... (hely) létesítményről a következők:...

Megjegyzés - Az információk a megfelelő NOTAM kódcsoportokkal leszenk elküldve.

QFQ Are the approach and runway lights lit? The approach and runway lights are lit.
or
Please light the approach and runway lights.
Világítanak a megközelítési és futópálya fények. A megközelítési és futópálya fények világítanak.
Kérem kapcsolja fel a megközelítési és futópálya fényeket.
QFR Does my landing gear appear damaged? Your landing gear appears damaged.
Sérültnek tűnik a futóművem? Sérültnek tűnik a futóműve.
QFS Is the radio facility at ... (place) in operation? The radio facility at ... (place) is in operation (or will be in operation in ... hours).
or
Please have the ... radio facility at ... (place) put in operation.
Üzemel a rádiólétesítmény ... (helyen)? Üzemel a rádiólétesítmény ... (helyen) (vagy üzemelni fog ... óra múlva)
vagy
Kérem üzemelje be a rádiólétesítményt ... (helyen).
QFT Between what heights above ... (datum) has ice formation been observed [at ... (position or zone)]? Ice formation has been observed at ... (position or zone) in the type of ... and with an accretion rate of ... between ... (figures and units) and ... (figures and units) heights above ... (datum).
A ... (referenciapont) felett mekkora magasságokban volt jégképződést megfigyelhető [... (helyzet vagy körzet)]? A ... (referenciapont) felett jégképződést volt megfigyelhető ... -nél (helyzet vagy körzet) ... fajtájú, ... és ... közötti akkumulációs rátával ... (számok és mértékegység).
QFU What is the magnetic direction (or number) of the runway to be used? The magnetic direction (or number) of the runway to be used is ...

Note.- The runway number is indicated by a two-figure group and the magnetic direction by a three-figure group.

Mi a használatban lévő futópálya mágneses iránya (vagy száma)? A használatban lévő futópálya mágneses iránya (vagy száma) ...
QFV Are the floodlights switched on? The floodlights are switched on.
or
Please switch on the floodlights.
A reflektorok be vannak kapcsolva? A reflektorok be vannak kapcsolva.
vagy
Kérem kapcsolja be a reflektorokat.
QFW What is the length of the runway in use in ... (units)? The length of runway ... now in use is ... (figures and units).
Milyen hosszú ... (mértékegység) a használatban lévő futópálya? A jelenleg használatban lévő ... számú futópálya hossza ... (szám és mértékegység).
QFX - I am working (or am going to work) on a fixed aerial.
or
Work on a fixed aerial.
- Rögzített antennán dolgozom (vagy fogok dolgozni).
vagy
Dolgozzon rögzített antennán.
QFY Please report the present meteorological landing conditions [at ... (place)]. The present meteorological landing conditions at ... (place) are ...

Note.- When given in Q Code the information is sent in the following sequence: QAN, QBA, QNY, QBB, QNH and/or QFE and, if necessary, QMU, QNT, QBJ.

Kérem jelentse a jelenlegi meteorológiai leszállási viszonyokat ... (helyen). A jelenlegi meteorológiai leszállási viszonyok ... (helyen) ...

Megjegyzés - Amennyiben Q kódban adja meg, akkor használja az alábbi rövidítéseket: QAN, QBA, QNY, QBB és, ha szükséges QMU, QNT és QBJ.

QFZ What is the aerodrome meteorological forecast for ... (place) for the period ... hours until ... hours? The aerodrome meteorological forecast for ... (place) for the period ... hours until ... hours is ...

Note.- When given in Q Code the following sequence of Q signal answer (or advice) forms is to be used: QAN, QBA, QNY, QBB and, if necessary, QMU, QNT and QBJ.

Mi a meteorológiai előrejelzés a ... (hely) repülőtérre ... órától ... óráig tartó időszakra? A jelenlegi meteorológiai előrejelzés a ... (hely) repülőtérre... órától ... óráig tartó időszakra:...

Megjegyzés - Amennyiben Q kódban adja meg, akkor használja az alábbi rövidítéseket: QAN, QBA, QNY, QBB és, ha szükséges QMU, QNT és QBJ.

QGC - There are obstructions to the ... of ... runway ...
Akadályok vannak a futópályán.
QGD Are there on my track any obstructions whose elevation equals or exceeds my altitude? There are obstructions on your track ... (figures and units) height above ... (datum).
Vannak olyan akadályok a útvonalamon, amelyek magassága megegyezik magassággommal vagy meghaladja azt? Akadályok vannak az útvonalán ... (szám és mértékegység) ... a referenciapont felett.
QGE What is my distance to your station (or to ...)? Your distance to my station (or to ...) is ... (distance figures and units).
Mekkora távolságom az állomásától (vagy ...)? Távolsága állomásomtól (vagy ...) ... (szám és mértékegység).
QGH May I land using ... (procedure or facility)? You may land using ... (procedure or facility).
Leszállhatok ... (eljárás vagy létesítmény) használatával? Leszállhat ... (eljárás vagy létesítmény) használatával.
QGK What track should I make good?
or
What track are you making good?
Make good a track from ... (place) on ... degrees ... (true or magnetic).
or
I am making good a track from ... (place) on ... degrees ... (true or magnetic).
Melyik útvonalat teljesítsem?
vagy
Melyik útvonalat teljesíti?
Teljesítse a ... (helyről) ... fok (valós vagy mágneses) irányú útvonalat.
vagy
Teljesítem a ... (helyről) ... fok (valós vagy mágneses) irányú útvonalat.
QGL May I enter the ... (control area or zone) at ... (place)? You may enter the ... (control area or zone) at ... (place).
Beléphetek a ... (irányítási területre vagy körzetbe) ... (helyen)? Beléphet a ... (irányítási területre vagy körzetbe) ... (helyen)
QGM - Leave the ... (control area or zone).
- Hagyja el ... (irányítási területet vagy körzetet).
QGN May I be cleared to land [at ... (place)]? You are cleared to land [at ... (place)].
Engedélyt kérhetek a leszállásra [(... (helyen)]. Engedélyezett, hogy leszálljon [(... (helyen)].
QGO - Landing is prohibited at ... (place).
- Tilos a leszállás ... (helyen).
QGP What is my number for landing? You are number ... to land.
Hányadik vagyok a leszállás sorrendjében? Ön az ... a landolásban.
QGQ May I hold at ... (place)? Hold at ... (place) at flight level/altitude ... (datum) and await further clearance.
Várakozzam ... (helyen)? Várakozzon ... (hely) repülési szint/magasság ... (referenciapont) és várja további engedélyt.
QGT - Fly for ... minutes on a heading what will enable you to maintain a track reciprocal to your present one.
- Repüljön ... percig abban az irányban, amely lehetővé teszi, hogy tudja tartania jelenlegi útvonalával ellenkező útvonalat.
QGU - Fly for ... minutes on a magnetic heading of ... degrees.
- Repüljön ... percig ... fok mágneses irányban.
QGV Do you see me?
or
Can you see the aerodrome?
or
Can you see ... (aircraft)?
I see you at ... (cardinal or quadrantal point of direction).
or
I can see the aerodrome.
or
I can see ... (aircraft).
Lát engem?
vagy
Látja a repülőteret?
vagy
Látja a ... (repülőgépet)?
Látom Önt ... (égtáj vagy irányszög).
vagy
Látom a repülőgépet.
vagy
Látoma a ... (repülőgépet).
QGW Does my landing gear appear to be down and in place? Your landing gear appears to be down and in place.
A futóművem láthatóan a helyén van? A futóműve láthatóan a helyén van.
QGZ - Hold on ... direction of ... facility.
- Tartsa ... a létesítmény irányát.
QHE Will you inform me when you are on ... leg of approach? I am on ...
1) cross-wind leg
2) down-wind leg
3) base leg
4) final leg
... of approach.
Értesítene, amikor megközelítés ... szakaszára ért? 1) rövidfalon (merőlegesen a pályára)
2) hosszúfal (párhuzamos a pályával)
3) alapfal (merőleges a pályára)
4) végső egyenes
megközelítési szakaszon vagyok.
QHG May I enter traffic circuit at flight level/altitude ...? Cleared to enter traffic circuit at flight level/altitude ...
Beléphetek a forgalmi körbe ... repülési szinten/magasságon? Engedélyezve, hogy belépjen forgalmi körbe ... repülési szinten/magasságon.
QHH Are you making an emergency landing? I am making an emergency landing.
or
Emergency landing being made at ... (place). All aircraft below flight level/altitude ... and within a distance of ... (figures and units) leave ... (place or headings).
Kényszerleszállást jat végre? Kényszerleszállást hajtok végre.
Kényszerleszállás történik ... (helyen).MInden repülőgép ... repülési szint/magasság alatt és ... (szám és mértékegység távolságon belül ... (hely vagy irány) eltávozik.
QHI Are you (or is ...) ...
1) waterborne?
2) on land?
I am (or ... is) ...
1) waterborne
2) on land
at ... hours.
Ön
1) vízi úton
szárazföldön
van?
1)vízen
szárazföldön
vagyok.
QHQ May I make a ... approach [at ... (place)]?
or
Are you making a ... approach?
You may make a ... approach [at ... (place)].
or
I am making a ... approach.
Végezhetek-e ... megközelítést [... (helyre)]?
vagy
... megközelítést hajt végre?
Végezhet ... megközelítést [... (helyre)]
vagy
...megközelítést hajtok végre.
QHZ Shall I circle the aerodrome (or go around)? Circle the aerodrome (or go around).
Körözzek (vagy túlrepüljek) a repülőtér körül? Körözök (vagy túlrepülök) a repülőtér körül.
QIC May I establish communication with ... radio station on ... kHz (or ... MHz.) now (or at ... hours)? Establish communication with ... radio station on ... kHz. (or MHz.) now (or at ...hours).
or
I will establish communication with ... radio station on ... kHz (or ... MHz) now (or at ... hours).
Létesíthetek összeköttetést a... rádióállomással ... kHz-en (vagy ... MHz-en) most (vagy ... órakor)? Létesítsen összeköttetést a... rádióállomással ... kHz-en (vagy ... MHz-en) most (vagy ... órakor).
vagy
Létesíteni fogok összeköttetést a... rádióállomással ... kHz-en (vagy ... MHz-en) most (vagy ... órakor)
QIF What frequency is ... using? ... is using ... kHz (or ... MHz.).
Melyik frekvenciát használja ...? ... a ... kHz (vagy ... MHz) frekvenciát használja.
QJA Is my ...
1) tape
2) mark and space
reversed?
Your ...
1) tape
2) mark and space
is reversed.
Meg van fordítva a ...
1) hangszalag
2) jel és a szóköz?
Az Ön
1) hangszalagja
2) jel és szünet
fordított (visszafelé játszik).
QJB Will you use ...
1) radio?
2) cable?
3) telegraph?
4) teletypewriter?
5) telephone?
6) receiver?
7) transmitter?
8) reperforator?
I will use ...
1) radio.
2) cable.
3) telegraph.
4) teletypewriter.
5) telephone.
6) receiver.
7) transmitter.
8) reperforator.
1) rádiót
2) kábelt
3) távírót
4) írógépet
5) telefont
6) vevőkészüléket
7) adóberendezést
8) reperforátort
fog használni?
QJC Will you check your ...
1) transmitter distributor?
2) auto-head?
3) perforator?
4) reperforator?
5) printer?
6) printer motor?
7) keyboard?
8) antenna system?
I will check my ...
1) transmitter distributor.
2) auto-head.
3) perforator.
4) reperforator.
5) printer.
6) printer motor.
7) keyboard.
8) antenna system.
Ellenőrizni fogja ...
1) adóberendezés forgalmazóját?
2) automatikus fejet?
3) perforátort?
4) reperforátort?
5) nyomtatót?
6) nyomtató motort?
7) billentyűzet?
8) antennarendszer?
Ellenőrizni fogom ...
1) adóberendezés forgalmazóját
2) automatikus fejet
3) perforátort
4) reperforátort
5) nyomtatót?
6) nyomtató motort
7) billentyűzet
8) antennarendszer.
QJD Am I transmitting ...
1) in letters?
2) in figures?
You are transmitting ...
1) in letters
2) in figures.
A sugárzásom 1) betűkkel
számokkal
történik?
1) betűkkel
számokkal
történik a sugárzás.
QJE Is my frequency shift ...
1) too wide?
2) too narrow?
3) correct?
Your frequency shift is ...
1) too wide.
2) too narrow (by ... cycles).
3) correct.
A frekvenciaeltolásom ...
1) túl széles? 2)
túl keskeny?
3) megfelelő?
Frekvenciaeltolása ...
1) túl széles? 2)
túl keskeny?
3) megfelelő.
QJF - My signal as checked by monitor ... is satisfactory ...
1) locally.
2) as radiated.
- A monitor által ellenőrzött jelem kielégítő
1) helyi
mint a sugárzott jel.
QJG Shall I revert to automatic relay? Revert to automatic relay.
Visszaálljak az automatikus relét? Álljon vissza automatikus relére.
QJH Shall I run ...
1) my test tape?
2) a test sentence?
Run ...
1) your test tape.
2) a test sentence.
Lejátsszam
1) a teszt hangszalagomat
2) a teszt sorozatomat?
Játsza le
1) a teszt hangszalagját
2) a teszt sorozatát
QJI Will you transmit a continuous ...
1) mark?
I am transmitting a continuous...
1) mark.
2) space.
Folyamatos ... fog továbbítani?
1) jelet?
Folyamatosan továbbítok...
1) jelet
2) szünetet.
QJK Are you receiving ...
1) a continuous mark?
2) a continuous space?
3) a mark bias?
4) a space bias?
I am receiving ...
1) a continuous mark.
2) a continuous space.
3) a mark bias.
4) a space bias.
1) folyamatos jelet?
2) folyamatos szünetet?
3) jel eltérést?
4) szünet eltérést vételez?
1) folyamatos jelet?
2) folyamatos szünetet?
3) jel eltérést?
4) szünet eltérést vételezek.
QKC - The sea conditions (at ... position) ...
1) permit alighting but not take-off.
2) render alighting extremely hazardous.
- A tengeri viszonyok (... helyzetben) ...
1) lehetővé teszik a leszállást, de a felszállást nem.
2)a leszállást rendkívűl veszélyessé teszi.
QKF May I be relieved (at ... hours)? You may expect to be relieved at ... hours [by ...
1) aircraft ... (identification) (type ...)
2) vessel whose call sign is ... (call sign) {and/or whose name is ... (name)}].
Leváltana ... (órakor)? Ön várhatóan ... órakor leváltásra kerül
... (azonosító) repülőgép (típus)
2)... hívójelű (és ... nevű) hajó
által.
QKG Will relief take place when ... (identification) establishes ...
1) visual,
2) communications,
contact with survivors?
Relief will take place when ... (identification) establishes ...
1) visual,
2) communications,
contact with survivors.
A váltásra akkor kerül sor, amikor ... (azonosító)
1) meglátja,
2) összeköttetést hoz létre
3) kapcsolatba lélp a túlélőkkel?
A váltásra akkor kerül sor, amikor ... (azonosító)
1) meglátja,
2) összeköttetést hoz létre
3) kapcsolatba lélp a túlélőkkel.
QKH Report details of the parallel sweep (track) search being (or to be) conducted?
or
In the parallel sweep (track) search being (or to be) conducted, what is (are) ...
1) the direction of sweeps,
2) the separation between sweeps,
3) the flight level/altitude ... employed in the search pattern?
The parallel sweep (track) search is being (or to be) conducted ...
1) with direction of sweeps ... degrees ... (true or magnetic).
2) with ... (distance figures and units) separation between sweeps.
3) at flight level/altitude ...
Jelentette a végrehajtott párhuzamos átfogó keresés részleteit?
vagy
A végrehajtott párhuzamos átfogó keresés során mi volt a
1) a keresés(ek) iránya, 2) a keresések közötti elkülönülés, 3) keresési rendben alkalmazott repülési szintek/magasságok...?
A párhuzamos átfogó keresés során végrehajtásra került:
1)a keresések iránya ... fokban (valós vagy mágneses),
2)... (szám és mértékegység) elkülönüléssel a keresések között,
3)... repülési szinten/magasságban.
QKN - Aircraft plotted (believed to be you) in position ... on track ... degrees at ... hours.
- A ... helyzetben ... útvonalon ... fok irányban .. órakor ábrázolt repülőgép (úgy tűnik Ön az).
QKO What other units are (or will be) taking part in the operation [... (identification of operation)]? In the operation [... (identification)], the following units are (or will be) taking part ... (name of units).
or
... (name) unit is taking part in operation [... (identification] (with effect from ... hours).
Milyen más egységek vesznek részt (vagy fognak részt venni) a műveletben [... (a művelet azonosítója)]? A ... (azonosító) műveletben a következő egységek vesznek részt (vagy fognak rész venni) ... (egységek neve.
vagy
... (név) egység vesz részt a ... (azonosító) műveletben (... órától hatályos).
QKP Which pattern of search is being followed? The search pattern is ...
1) parallel sweep.
2) square search.
3) creeping line ahead.
4) track crawl.
5) contour search.
6) combined search by aircraft and ship.
7) ... (specify).
Milyen rend szerint keresnek? A keresés rednje ...
1) párhuzamos keresés
2) négyzet alakú
3) kúszóvonalban előre
4) nyomkövetés
5) magassági vonal szerint
6) repülőgépes és hajós kombinált kereés
7) ... (meghatároz)
QLB Will you monitor ... station and report regarding range, quality, etc.? I have monitored ... station and report (briefly) as follows ...
Megfigyelné a ... állomást és beszámolna a hatótávolságról, minőségről stb.? Megfigyeltem a ... állomást beszámoltam a következőkről...
QLH Will you use simultaneous keying on ... frequency and ... frequency? I will now key simultaneously on ... frequency and ... frequency.
Alkalmazna párhuzamos billentyűzést a ... frekvencián és a ... frekvencián? Most párhuzamosan fogok billentyűzni a ... frekvencián és a ... frekvencián.
QLV Is the ... radio facility still required? The ... radio facility is still required.
Szükség van még a még a rádiólétesítményre? Szükség van még a rádiólétesítményre.
QMH - Shift to transmit and receive on ... kHz (or ... MHz.); if communication is not established within 5 minutes, revert to present frequency.
- Váltson adásjoz és vételhez a ... kHz (vagy ... MHz) frekvenciára; amennyiben nem jön létre összeköttetés 5 percen belül, akkor térjen vissza a jelenlegi frekvenciára.
QMI Report the vertical distribution of cloud [at ... (position or zone)] as observed from your aircraft. The vertical distribution of cloud as observed from my aircraft at ... hours at ... (position or zone) is:
lowest layer observed* ... eights (... type) with base of ... (figures and units) and tops of ... (figures and units)
[*and similarly in sequence for each of the layers observed.]
height above ... (datum).
Jelentse a felhő vertikális eloszlását ... (helyzet vagy körzet), ahogy azt a repülőgépéről megfigyelte. A felhő vertikális eloszlása, ahogy azt a repölőgépemről megfigyeltem ... órakor ... (helyzet vagy körzet):
legalacsonyabb megfigyelt réteg* ... okta, alapja ... (szám és mértékegység), teteje ... szám és mértékegység,
[*és ugyanígy a többi megfigyelt rétegről is],
magasságban ... (referenciaponton).
QMU What is the surface temperature at ... (place) and what is the dew point temperature at that place? The surface temperature at ... (place) at ... hours is ... degrees and the dew point temperature at that time and place is ... degrees.
Mennyi a felületi hőmérséklet a ... (hely) és mennyi az harmatpont hőmérséklete ... (helyen)? ... (helyen) a felületi hőmérséklet ... (órakor) ... fok és a harmatponti hőmérséklet, akkor és ugyanott ... fok.
QMW At ... (position or zone) what is (are) the flight level(s)/altitude(s) ... of the zero Celsius isotherm(s)? At ... (position or zone) the zero Celsius isotherm(s) is (are) at flight level(s)/altitude(s) ...
... (helyzetben vagy körzetben), milyen ... repülési szint(ek)/magasság(ok) tartoznak a nulla Celsius-fokos izoterma? ... (helyzetben vagy körzetben), a nulla Celsius-fokos izoterma az alábbi repülési szint(ek)/magasság(ok) tartozik...
QMX What is the air temperature [at ... (position or zone)] (at ... hours) at flight level/altitude ...? At ... (position or zone) at ... hours the air temperature is ... (degrees and units) at flight level/altitude ...

Note.- Aircraft reporting QMX information will transmit the temperature figures as corrected for airspeed.

Mennyi a levegő hőmérséklete [... (helyzetben vagy körzetben)] (... órakor) ... repülési szinten/magasságban? A levegő hőmérséklete [... (helyzetben vagy körzetben)] (... órakor) ... repülési szinten/magasságban ...

Megjegyzés - A légi járművek QMX-információi alapján a hőmérsékleti adatok a légsebességre korrigálva kerülnek továbbításra.

QMZ Have you any amendments to the flight forecast in respect of section of route yet to be traversed? he following amendment(s) should be made to the flight forecast ...
[If no amendments, signal QMZ NIL]
Van-e kiegészítése a repülési előrejelzéshez a még felmérendő útvonalszakasz vonatkozásában? A következő kiegészítéseket szükséges tenni a repülési előrejelzéshe...
[ha nincsenek kiegészítések, akkor QMZ NIL]
QNE What indication will my altimeter give on landing at ... (place) at ... hours, my sub-scale being set to 1013.2 millibars (29.92 inches)? On landing at ... (place) at ... hours, with your sub-scale being set to 1013.2 millibars (29.92 inches), your altimeter will indicate ... (figures and units).
Milyen jelzést fog adni a magasságmérőm a ... (helyen) ... órakor történő leszálláskor, a skálám 1013,2 millibárra (29,92 hüvelyk) van beállítva? A ... (helyre) leszálláskor ... órakor, a skála 1013,2 millibárra (29,92 hüvelyk) állítva, a magasságmérője ... (szám és mértékegység) értéket fogja jelezni.
QNH What should I set on the subscale of my altimeter so that the instrument would indicate its elevation if my aircraft were on the ground at your station? If you set the subscale of your altimeter to read ... millibars, the instrument would indicate its elevation if your aircraft were on the ground at my station at ... hours.
Mit állítsak be a magasságmérőm skáláján, hogy a műszer jelezze a magasságot, mintha a repülőgépem a földön lenne az állomásán? Ha a magasságmérője skáláján ... mbar-ra állítja be, akkor a műszer azt magasságot jelezné ki, mintha a repülőgép a földön tartózkodna az állomásomon ... órakor.
QNI Between what heights above ... (datum) has turbulence been observed at ... (position or zone)? Turblence has been observed at ... (position or zone) with an intensity of ... between ... (figures and units) and ... (figures and units) heights above ... (datum).
Milyen magasságok között ... (referenciapont) felett figyeltek meg turbulenciát ... (helyzetben vagy körzetben)? Turbulenciát figyeltek meg ... (helyzet vagy körzet) ... (szám és mértékegység) és ... (szám és méártékegység) közötti intenzitással ... magasságban a (... referenciapont) felett.
QNO - I am not equipped to give the information (or provide the facility) requested.
- Nem vagyok felszerelve arra, hogy a kért információt megadjam (vagy a létesítménynek megadjam).
QNR - I am approaching my point of no return.
- Közeledem a kritikus ponthoz.
QNT What is the maximum speed of the surface wind at ... (place)? The maximum speed of the surface wind at ... (place) at ... hours is ... (speed figures and units).
Mekkora a felszíni szél maximális sebessége ... (hely)? A felszíni szél maximális sebessége ... (hely) ... órakor ... (sebesség és mértékegység).
QNY What is the present weather and the intensity thereof at ... (place, position or zone)? The present weather and intensity thereof at ... (place, position or zone) at ... hours is ...
Mi a jelenlegi időjárás és annak intenzitása ... (hely, helyzet vagy körzet)? A jelenlegi időjárás és annak intenzitása ... (hely,helyzet vagy körzet) ... órakor ....

Felhasznált irodalom:

ICAO PANS-ABC - ICAO Procedures for Air Navigational Services, Abbreviations and Codes (Doc8400-4)

ICAO - International Civil Aviation Organisation - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

METAR - METeorological Aerodrome Report - repülési időjárásjelentő távírat

AIREP - air(craft) report - légijelentés, légijárműről repülés közben küldött üzemeltetési és/vagy meteorológiai jelentés.

VFR - Visual Flight Rules - látvarepülési szabályok

IFR - Instrument Flight Rules - műszeres repülési szabályok

borultsági fok (felhőzet mennyisége) - 0 (0⁄8) okta – felhõtlen, 1 (1⁄8) okta – derült, 2-3 (2-3⁄8) okta – gyengén felhõs, 4-5 (4-5⁄8) okta – közepesen felhõs, 6-7 (6-7⁄8) okta – erõsen felhõs, 8 (8⁄8) okta – borult

IMC - Instrument Meteorological Conditions - műszeres meteorológiai viszonyok

VMC - Visual Meteorological Conditions - vizuális meteorológiai viszonyok

RVR - Runway Visual Range - futópálya menti látótávolság

NOTAM - Notice to Airman - légiforgalmi értesítés

Kapcsolódó linkek:

Q kódok

Q kódok - QOA...QQZ sorozat - tengeri mozgószolgálat

Q kódok - QRA...QUZ sorozat - mindegyik szolgálat, kivéve tengeri mozgószolgálat

Q kódok a rádióamatőr forgalomban